Charlee SQM (Thailand) Co., Ltd.

บริษัท ชาลีเอสคิวเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด มุ่งเน้นเรื่องของคุณภาพสินค้า และตระหนักถึงความสำคัญของการประกันคุณภาพ ผลิตภัณฑ์บริษัทมาโดยตลอด จึงได้พัฒนาห้องปฏิบัติการเคมี และกระบวนการทดสอบผลิตภัณฑ์/สินค้า ที่เป็นไปตามมาตรฐาน (ของกรมวิชาการเกษตร) เพื่อให้มั่นใจว่าทั้งผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ และวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิต เป็นไปตามมาตรฐานอย่างเคร่งครัด

Quality Control แผนกควบคุมคุณภาพ

• ตรวจสอบวัตถุดิบ
เมื่อสินค้าถูกส่งนำเข้ามายังโรงงาน เจ้าหน้าที่แผนกควบคุมคุณภาพจะทำการเก็บตัวอย่าง เพื่อทดสอบ ทางกายภาพและวิเคราะห์ทางเคมี และจะเก็บตัวอย่างวัตถุดิบไว้เพื่ออ้างอิงหลังจากนั้นจะทำการเปรียบเทียบ ผลการวิเคราะห์กับรายละเอียดสินค้าและเอกสารกำกับของผู้ผลิตหากวัตถุดิบ lot ใด ผลการวิเคราะห์ไม่ตรง ตามเอกสารกำกับ จะถูกปฏิเสธเข้าสู่กระบวนการผลิตสินค้า

• กระบวนการผลิตที่ควบคุมตรวจตราสม่ำเสมอ
ตรวจสอบโดยแผนกควบคุมคุณภาพ ตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการผลิต ทั้งวัตถุดิบ อุปกรณ์ และบรรจุภัณฑ์ ที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการผลิตในแต่ละครั้ง ตัวอย่างสินค้าสำเร็จรูปจะถูกเก็บไว้ เพื่อตรวจสอบคุณภาพของสินค้า รวมถึงการวิเคราะห์ทางเคมีเกี่ยวกับความถูกต้องของคุณสมบัติผลิตภัณฑ์

• สินค้าที่ผ่านการตรวจสอบจะได้รับการยินยอมจากฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ
กระจายสู่ลูกค้าและตลาดผู้บริโภคในส่วนสินค้าที่ไม่ผ่านการตรวจสอบ ซึ่งมีคุณสมบัติไม่ได้ตามมาตรฐาน จะถูกส่งกลับยังฝ่ายผลิต เพื่อทำการแก้ไข

Quality Assurance แผนกประกันคุณภาพ

• ทุกผลิตภัณฑ์ของบริษัท มีการรับประกันคุณภาพโดยระบุวันที่หมดอายุของสินค้า รวมถึงการคงสภาพของสินค้าตลอดช่วงอายุของสินค้า

• การประกันคุณภาพเป็นกระบวนการต่อเนื่อง ที่บริษัทให้ความเอาใจใส่ เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า